Laatu ja ympäristö

FÖRETAGSANSVAR

Algol Technics har en uppförandekod som beskriver de etiska principer som alla våra medarbetare förväntas följa i sitt arbete.

KVALITETSPOLICY

Vår uppförandekod bygger på regelefterlevnad, tillförlitlighet, ansvarsfullhet och god affärssed. Kvalitet har högsta prioritet på alla nivåer i organisationen och betraktas som en integrerad del av varje medarbetares dagliga arbete.

POLICY FÖR HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ

Vi följer alla lagar och bestämmelser inom miljöområdet samt strävar efter att minimera verksamhetens miljöpåverkan och använda naturresurser på ett effektivt sätt. Vi förbinder oss att kontinuerligt förbättra våra interna rutiner, policyer och riktlinjer. Vi följer alla tillämpliga miljöprogram, utfästelser och föreskrifter.

ARBETSMILJÖ

Våra säkra arbetsmetoder är systematiska och baserade på beprövade rutiner. I vårt arbetsmiljöarbete följer vi alla relevanta lagar och bestämmelser och vi ser till att alla medarbetare får en ändamålsenlig introduktion.

Information om våra certifikat och våra policyer finns på koncernens webbplats (på finska och engelska).