Företagsansvar

Vi följer Algol koncernens affärsetiska principer (Code of Business Conduct), som beskriver de etiska principer som alla våra medarbetare förväntas följa i sitt arbete.

Kvalitetspolicy

Våra affärsetiska principer bygger på regelefterlevnad, tillförlitlighet, ansvarsfullhet och god affärssed. Kvalitet har högsta prioritet på alla nivåer i organisationen och betraktas som en integrerad del av varje medarbetares dagliga arbete. Se närmare (på engelska).

Policy för hälsa, säkerthet och miljö

Vi följer alla lagar och bestämmelser inom miljöområdet samt strävar efter att minimera verksamhetens miljöpåverkan och använda naturresurser på ett effektivt sätt. Vi förbinder oss att kontinuerligt förbättra våra interna rutiner, policyer och riktlinjer. Vi följer alla tillämpliga miljöprogram, utfästelser och föreskrifter. Se närmare (på engelska). 

Arbetsmiljö

Våra säkra arbetsmetoder är systematiska och baserade på beprövade rutiner. I vårt arbetsmiljöarbete följer vi alla relevanta lagar och bestämmelser och vi ser till att alla medarbetare får en ändamålsenlig introduktion.

Information om våra certifikat och våra policyer finns på Algolkoncernens webbplats (på finska och engelska).

Kontakt oss